انبار شادآباد از روز چهارشنبه 30 مرداد ماه ، به آدرس جدید منتقل می شود و محموله های ارسالی به انبار شادآباد فقط در آدرس جدید پذیرش خواهد شد .

آدرس جدید انبار شادآباد

میدان شیر پاستوزه ، بلوار فتح ، انتهای فتح 13 ، انبار ماهکس ،درب طوسی رنگ (درب اول)
در صورتی که محموله های خود را برای انبار شادآباد آماده می کنید ، حتما از روز چهارشنبه 30 مرداد به آدرس جدید ارسال کنید .

میدان شیرپاستوزه ،بلوار فتح، انتهای فتح 13 ،انبار ماهکس ، درب طوسی


0
    0
    ثبت سرویس
    هیچ سرویسی انتخاب نشده استمشاهده همه سرویس ها